آرامش کشور مرهون خون پاک شهدا

آرامش کشور مرهون خون پاک شهدا

امنیت امروز کشور مرهون تلاش و از خود گذشتگی شهداء ، ایثارگران وجانبازان است .

آرامش کشور مرهون خون پاک شهدا