آغاز برنامه های سفر حج در صورت حصول توافق

آغاز برنامه های سفر حج در صورت حصول توافق

سرپرست حجاج ایرانی ضمن بیان اینکه جلسات زیادی در داخل با محوریت امنیت زائران و مسائل غرامت و دیه زائران در مسجدالحرام و منا برگزار شده است …

آغاز برنامه های سفر حج در صورت حصول توافق