آقایان! عکس گرفتن با محرومان یعنی از بین بردن کرامت آنها

آقایان! عکس گرفتن با محرومان یعنی از بین بردن کرامت آنها

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:عکس انداختن با فقرا و کمک به آن ها با این سبک وسیاق نه تنها کرامت ها را زیر پا له می کند که گره ای هم باز نمی کند، نه از نامزد های نیازمند رای و نه از رای دهنده نیازمند کمک.

آقایان! عکس گرفتن با محرومان یعنی از بین بردن کرامت آنها