آیاتی از قرآن که انسان را به سفر فرمان می دهد !

آیاتی از قرآن که انسان را به سفر فرمان می دهد !

اهمیت سیر و سفر و رشد اجتماعی انسان تا حدی است ، که خداوند متعال در آیاتی از قرآن انسان را به انجام این عمل مهم فرمان می دهد.

آیاتی از قرآن که انسان را به سفر فرمان می دهد !