آیا ارتباط و ازدواج با جن ممکن است؟

آیا ارتباط و ازدواج با جن ممکن است؟

یکی از موجوداتی که در این جهان زندگی می کند، جن است که گاهی اتفاق می افتد که با انسان نیز رابطه برقرار می کنند.

آیا ارتباط و ازدواج با جن ممکن است؟