آیا تناسب قومیتی معیار ازدواج است؟

آیا تناسب قومیتی معیار ازدواج است؟

یکی از مسائلی که گریبانگیر برخی جوانان است، گسترش اندیشه های سنتی در میان والدین است که از آن جمله موضوع تناسب قومیت هاست …

آیا تناسب قومیتی معیار ازدواج است؟