آیا صبر آمدن در عطسه خرافات است؟ +منابع روایی

آیا صبر آمدن در عطسه خرافات است؟ +منابع روایی

گذری در زندگی روزانه نشان می دهد چه بسیار رفتارها و اقوال که در تباین با اسلوب و مبانی دینی است.

آیا صبر آمدن در عطسه خرافات است؟ +منابع روایی