آیا گرفتن سود بانکی حرام است؟ +نظر مراجع تقلید

آیا گرفتن سود بانکی حرام است؟ +نظر مراجع تقلید

اگرچه بانک ها در تلاشند تا دادن سود بانکی را شرعی نشان دهند؛ ولی نگاهی به نظر مراجع محترم تقلید، ظرافت های دیگری را در این موضوع گوشزد می کند.

آیا گرفتن سود بانکی حرام است؟ +نظر مراجع تقلید