آیه ای که ناله ابلیس را در آورد /راهکار ابلیس برای مقابله با آیه

آیه ای که ناله ابلیس را در آورد /راهکار ابلیس برای مقابله با آیه

امام صادق(ع) فرمودند: چون این آیه از قرآن نازل شد، ابلیس بالای کوه مکه به نام کوه ثور رفت و فریادی هر چه بلندتر به عفریت های خود کرد و همه گردش آمدند و گفتند: ای آقای ما برای چه ما را دعوت کردی؟ گفت …

آیه ای که ناله ابلیس را در آورد /راهکار ابلیس برای مقابله با آیه