احمد عزیزی: شاعر باید با شعرهایش زندگی کند

احمد عزیزی: شاعر باید با شعرهایش زندگی کند

کاظم موتابیان مدیر عامل انتشارات آموزه در گفت وگو با خبرنگار فارس پیرامون مرحوم احمد عزیزی اظهار داشت: خداوند آقای احمد عزیزی را رحمت کند. من در سال 59 ایشان را ملاقات کردم. یعی اولین ملاقاتمان به آن دوران بازمی گردد …

احمد عزیزی: شاعر باید با شعرهایش زندگی کند