احیای شب اول ماه رجب

احیای شب اول ماه رجب

شب اول ماه رجب یکی از چهار شبی که شب زنده داری در آن تأکید شده است.

احیای شب اول ماه رجب