افزایش همکاری های دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی شیراز و برزیل

افزایش همکاری های دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی شیراز و برزیل

گروه علوم اعصاب دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی و آزمایشگاه مهندسی عصب شناختی دانشگاهSao Paulo برزیل تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

افزایش همکاری های دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی شیراز و برزیل