امام خمینی کدام عطر را دوست نداشتند؟

امام خمینی کدام عطر را دوست نداشتند؟

یک بار برای امام خمینی عطر آورده بودند، خانم ها هم نشسته بودند. می گویند آقا! این عطر زنانه است. امام گفته بودند شما زن ها کلاه سر ما می گذارید، هر چیز قشنگ و خوب و لطیف را می گویید زنانه است. …

امام خمینی کدام عطر را دوست نداشتند؟