انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یک امتحان الهی است

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یک امتحان الهی است

خطیب جمعه جهرم گفت : انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یک امتحان الهی است.

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یک امتحان الهی است