بازدید معاون وزیر بهداشت از بیمارستان های بابل

بازدید معاون وزیر بهداشت از بیمارستان های بابل

معاون پرستاری وزارت بهداشت از بیمارستان های روحانی و بهشتی بابل بازدید کرد.

بازدید معاون وزیر بهداشت از بیمارستان های بابل