با خواندن این کتاب نماز اوّلِ وقت را جدی بگیریم!

با خواندن این کتاب نماز اوّلِ وقت را جدی بگیریم!

خواندن نماز آن هم در اوّلِ وقت آثار مادی، معنوی و اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد داشت.

با خواندن این کتاب نماز اوّلِ وقت را جدی بگیریم!