با شنیدن خبر شهادتم، جشن عروسی برپا کنید

با شنیدن خبر شهادتم، جشن عروسی برپا کنید

مادر شهید اسحاق موسوی در وصف خواسته فرزندش گفت: اگر شهید شدم مبادا ناراحت شوید. برای من عروسی بگیرید.

با شنیدن خبر شهادتم، جشن عروسی برپا کنید