بجا آوردن نماز مخصوص توبه در آستانه حلول ماه رجب

بجا آوردن نماز مخصوص توبه در آستانه حلول ماه رجب

اولیای خدا برای آمدن ماه رجب انتظار و اشتیاق داشتند و خود را برای ورود به این ماه آماده می کردند.

بجا آوردن نماز مخصوص توبه در آستانه حلول ماه رجب