بررسی عوامل مؤثر بر گرایش ایلخانان مغول به مزارات شیعه

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش ایلخانان مغول به مزارات شیعه

چکیده پس از فروپاشی دستگاه خلافت عباسی و تأسیس دولت ایلخانان در ایران، شیعیان در شهرهای ایران و عراق با آزادی عمل بیشتر به اجرای مراسم و مناسک مذهبی خود پرداختند …

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش ایلخانان مغول به مزارات شیعه