برگزاری حج با ذلت قابل قبول نیست

برگزاری حج با ذلت قابل قبول نیست

عضو فراکسیون حج مجلس نهم با بیان اینکه کوتاه آمدن از شرایط خودمان (امنیت و عزت زائران) با عزت ایرانی منافات دارد، گفت: باید بر مواضع و شروط خودمان محکم بایستیم حتی اگر به تعطیلی حج نیز کشیده شود زیرا برگزاری حج با ذلت …

برگزاری حج با ذلت قابل قبول نیست