برگزاری مسابقات قرآن ،عترت و نماز

برگزاری مسابقات قرآن ،عترت و نماز

مسابقات قرآن ،عترت و نماز دانش آموزان آموزش و پروش ناحیه یک قزوین امروز برگزار شد.

برگزاری مسابقات قرآن ،عترت و نماز