بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

روزی که به نام و یاد اولین مهندس ایرانی به خاطر ساخت بزرگترین دانشگاه ایرانی اسلامی روز مهندسی نام گذاری شده است .

بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی