بهترین آیه قرآن چیست؟

بهترین آیه قرآن چیست؟

پیامبر گرامی اسلام(ص) در روایتی بهترین و پرخیرترین آیه قرآن را به امیرالمؤمنین(ع) بیان فرمود.

بهترین آیه قرآن چیست؟