تاکید آیت الله مکارم بر غیرشرعی بودن اخذ دیرکرد

تاکید آیت الله مکارم بر غیرشرعی بودن اخذ دیرکرد

آیت الله مکارم شیرازی با انتقاد از گرفتن جریمه تاخیر در بانک ها، این کار را خلاف شرع دانست و گفت: این مسئله ربای آشکار است.

تاکید آیت الله مکارم بر غیرشرعی بودن اخذ دیرکرد