تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت آیت الله فاضل

تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت آیت الله فاضل

رییس قوه قضائیه ارتحال آیت الله فاضل راتسلیت گفت.

تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت آیت الله فاضل