توصیف آیت الله مصباح از مجاهدت های یار دیرین امام

توصیف آیت الله مصباح از مجاهدت های یار دیرین امام

آیت الله هاشمی رفسنجانی عمری در کنار امام و در راستای تحقق منویات علما و بزرگان نظام، تلاش کرد

توصیف آیت الله مصباح از مجاهدت های یار دیرین امام