جامعه پزشکی 2700شهید تقدیم انقلاب کرده است

جامعه پزشکی 2700شهید تقدیم انقلاب کرده است

شاهرود – معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران بابیان اینکه جامعه پزشکی قریب به دو هزار و 700شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: 88شهید علوم پزشکی استان سمنان نگین انگشتری جامعه پزشکی هستند.

جامعه پزشکی 2700شهید تقدیم انقلاب کرده است