جایزه برای سری که بر بدن نبود

جایزه برای سری که بر بدن نبود

بارها و بارها از سوی رژیم بعث عراق برای سرش جایزه تعیین شد اما در زمان کشف جسد سری بر بدن نداشت.

جایزه برای سری که بر بدن نبود