جشنواره امام رضا(ع) از دیدگاه اهل سنت در دانشگاه کردستان برگزار شد

جشنواره امام رضا(ع) از دیدگاه اهل سنت در دانشگاه کردستان برگزار شد

با حضور علما و روحانیون و دانشجویان استان، جشنواره امام رضا(ع) از دیدگاه اهل سنت در دانشگاه کردستان برگزار شد.

جشنواره امام رضا(ع) از دیدگاه اهل سنت در دانشگاه کردستان برگزار شد