جلد چهارم کتاب رهیافت ها و رهاوردها منتشر می شود

جلد چهارم کتاب رهیافت ها و رهاوردها منتشر می شود

مدیر تدوین و چاپ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی از انتشار جلد چهارم کتاب رهیافت ها و رهاوردها با زیر عنوان قرآن، حدیث، کلام، تاریخ اسلام در آینده ای نزدیک خبر داد.

جلد چهارم کتاب رهیافت ها و رهاوردها منتشر می شود