حدیث روز/ چهار نصیحت لقمان حکیم به پسرش در کلام امام صادق(ع)

حدیث روز/ چهار نصیحت لقمان حکیم به پسرش در کلام امام صادق(ع)

ازحسد بپرهیز، که در شأن تو نیست، و از بد اخلاقی دوری کن، که از سرشت تو نیست؛ چرا که تو با آن دو، جز به خودت زیان نمی رسانی، و هر گاه خودت زیان رسانِ خود بودی، زحمت دشمنت را درباره کارت کم کرده ای.

حدیث روز/ چهار نصیحت لقمان حکیم به پسرش در کلام امام صادق(ع)