حذف عجیب حسین فریدون از خادمی

حذف عجیب حسین فریدون از خادمی

روزنامه قانون نوشت، روز گذشته خبری منتشر شد که اوج سیاست زدگی مذهبی برخی را به رخ کشید. حسین فریدون که این روزها به نُقل محفل مخالفان تبدیل شده است، در اقدامی ابداعی، از جایگاه خادمی برای امام رضا(ع) تعلیق شد …

حذف عجیب حسین فریدون از خادمی