حمایت از فعالیت های فرهنگی، کتابخانه ها، امور خواهران و اطلاع رسانی

حمایت از فعالیت های فرهنگی، کتابخانه ها، امور خواهران و اطلاع رسانی

خبرگزاری شبستان: دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان تهران، فعالیت های فراونی در سال 95 داشته که شناسایی و ثبت گروه های سرود کانون های فرهنگی هنری مساجد به تعداد 35 گروه از جمله آن ها است.

حمایت از فعالیت های فرهنگی، کتابخانه ها، امور خواهران و اطلاع رسانی