خروش کاوه ضدانقلاب را زمین گیر کرد

خروش کاوه ضدانقلاب را زمین گیر کرد

بلندی های کردستان هنوز هم خاطرات رشادت های شهید کاوه و مبارزه با ضد انقلاب را از یاد نبرده است.

خروش کاوه ضدانقلاب را زمین گیر کرد