خواندن سوره در نمازهای مستحبی واجب است؟

خواندن سوره در نمازهای مستحبی واجب است؟

خواندن سوره در نمازهای مستحبی لازم نیست؛ ولی در بعضی از نمازهای مستحبی (مثل نماز جعفر طیار که سوره مخصوصی دارد)، اگر بخواهد به دستور آن رفتار کند، باید همان سوره را بخواند.

خواندن سوره در نمازهای مستحبی واجب است؟