در شب آرزوها چه باید بکنیم؟

در شب آرزوها چه باید بکنیم؟

لیلة الرغائب از جمله شب های بزرگ ماه رجب بوده که اعمال مخصوصی برای آن ذکر شده است.

در شب آرزوها چه باید بکنیم؟