در صورت تکرار جسارت به ائمه معصومین (ع) ساکت نخواهیم نشست

در صورت تکرار جسارت به ائمه معصومین (ع) ساکت نخواهیم نشست

وعاظ و خطبای تهران به دنبال هتک حرمت یکی از ستادهای انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری به ساحت مقدس امام رضا(ع)، با صدور بیانیه ای اعلام کردند چنان چه این امر تکرار یا ادامه یابد، سکوت نخواهند داشت.

در صورت تکرار جسارت به ائمه معصومین (ع) ساکت نخواهیم نشست