در مقابل کدام مردان می توان حجاب نداشت؟

در مقابل کدام مردان می توان حجاب نداشت؟

اکثر مفسران منظور از ” التَّابِعین غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ” را افراد سفیه دانسته اند که تحت سرپرستی دیگران هستند و شهوت جنسی ندارند …

در مقابل کدام مردان می توان حجاب نداشت؟