دستگاه های اجرایی عملکرد خود در اربعین را دقیق ارزیابی کنند/ غیر ضروری بودن برپایی موکب استان های دیگر در مرزهای خوزستان

دستگاه های اجرایی عملکرد خود در اربعین را دقیق ارزیابی کنند/ غیر ضروری بودن برپایی موکب استان های دیگر در مرزهای خوزستان

امام جمعه موقت اهواز با بیان اینکه نباید اخلاص در مسئله اربعین ضعیف شود، گفت: اگر دستگاه اجرایی خود را بدون بیان واقعیات منعکس کند ارزش کار و خدمت به اربعین حسینی را کم کرده است.

دستگاه های اجرایی عملکرد خود در اربعین را دقیق ارزیابی کنند/ غیر ضروری بودن برپایی موکب استان های دیگر در مرزهای خوزستان

تلگرام نارنجی