دستگاه های دخیل در امر سفر برای ایجاد زیارتی با آرامش تلاش کنند

دستگاه های دخیل در امر سفر برای ایجاد زیارتی با آرامش تلاش کنند

مشهد تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با مدیران هلال احمر کشور بر لزوم تلاش تمام دستگاه های دخیل در امر سفر برای رقم زدن زیارتی توام با آرامش تاکید کرد.

دستگاه های دخیل در امر سفر برای ایجاد زیارتی با آرامش تلاش کنند