دلیل ازدواج امام جواد(ع) با دختر خلیفه عباسی

دلیل ازدواج امام جواد(ع) با دختر خلیفه عباسی

استاد تاریخ اسلام گفت: امام جواد(ع) می دانست که اگر در دربار خلیفه زندگی کند، میانمردم چنین تلقی می شود که خط مشی خاندان پیامبر با خلفای غاصب یکی است؛ بنابراین بر هجرت از بغداد تأکید داشت. …

دلیل ازدواج امام جواد(ع) با دختر خلیفه عباسی