رئیس جمهور وارد مشهد مقدس شد

رئیس جمهور وارد مشهد مقدس شد

رئیس جمهور ظهر امروز در قالب سفری غیررسمی وارد مشهد مقدس شد.

رئیس جمهور وارد مشهد مقدس شد