رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم تشییع پیکر آیت الله موسوی اردبیلی

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم تشییع پیکر آیت الله موسوی اردبیلی

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم تشییع پیکر آیت الله موسوی اردبیلی حضوریافت.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم تشییع پیکر آیت الله موسوی اردبیلی