رزق و روزی انسان چگونه تعیین می شود؟

رزق و روزی انسان چگونه تعیین می شود؟

چه زشت است فروتنی هنگام نیازمندی و درشتی به هنگام بی نیازی.

رزق و روزی انسان چگونه تعیین می شود؟