رهبر شیعیان ترکیه: آیت الله موسوی و استاد سلیم مؤذن زاده از چهره های فاخر جهان تشیع بودند

رهبر شیعیان ترکیه: آیت الله موسوی و استاد سلیم مؤذن زاده از چهره های فاخر جهان تشیع بودند

شیخ صلاحدین اوزگندوز اظهار داشت: استان اردبیل به عنوان مهد تشیع در تاریخ شیعه، از جایگاه بسیار والایی برخوردار است که آیت الله موسوی اردبیلی و استاد سلیم مؤذن زاده از چهره های فاخر جهان تشیع بودند که فقدان این افراد …

رهبر شیعیان ترکیه: آیت الله موسوی و استاد سلیم مؤذن زاده از چهره های فاخر جهان تشیع بودند