روضه خوان یعنی چه؟

روضه خوان یعنی چه؟

اولین کتابی که در مرثیه به فارسی نوشته شده همین کتاب روضة الشهداء است که در پانصد سال پیش نوشته شده است

روضه خوان یعنی چه؟