زائری: در حوزه خصوصی افراد،تند عمل کردیم

زائری: در حوزه خصوصی افراد،تند عمل کردیم

یک کارشناس مسائل فرهنگی و مذهبی با بیان اینکه حضرت علی(ع) حاضر بود برای حفظ و حراست از بیت المال حتی دست بنی هاشمیان را قطع کند، گفت: در حوزه حریم خصوصی افراد اصل بر پرده پوشی، تجاهل و بی اعتنایی کردن است …

زائری: در حوزه خصوصی افراد،تند عمل کردیم