زندگی آیت الله مکارم شیرازی چگونه تامین می شود؟

زندگی آیت الله مکارم شیرازی چگونه تامین می شود؟

اعتماد نوشت:آیت الله مکارم شیرازی گفت: من شخصا از محل خمس مصرف نمی کنم و زندگی من از محل حق التالیف کتاب هایم می گذرد و از همان نیز خمس مالم را پرداخت می کنم.

زندگی آیت الله مکارم شیرازی چگونه تامین می شود؟