زندگی آیت الله مکارم چگونه تأمین می شود؟

زندگی آیت الله مکارم چگونه تأمین می شود؟

مرجع تقلید شیعیان گفت: من شخصا از محل خمس مصرف نمی کنم و زندگیم از محل حق التالیف کتاب هایم می گذرد.

زندگی آیت الله مکارم چگونه تأمین می شود؟