زنگ انقلاب در مدارس شهرستان های استان تهران نواخته شد

زنگ انقلاب در مدارس شهرستان های استان تهران نواخته شد

همزمان با لحظه تاریخی ورود امام (ره) به کشورمان زنگ انقلاب در مدارس شهرستان های استان تهران به صدا درآمد.

زنگ انقلاب در مدارس شهرستان های استان تهران نواخته شد